فرم زیبا با ورودی های دلخواه

من دوست دارم غذای
رو در یک رستوران با فضای و در تو میل کنم