مثال های نشان گر وقت دایره ایی

زمان تا سال 2016


شمارش 15 دقیقه(900 ثانیه)


زمان از بازگشایی صفحه